我以为粉嫩公主酒酿蛋味道不怎么好吃粉嫩公主酒酿蛋,但没想到味道很好,甜得滑溜溜的。还有,淡糯米的香味,觉得很好喝,一边喝,一边充满了心情丰胸产品 ,这是一举两得的。持续半个月以上时,感觉胸部逐渐发热,这个开始发育丰胸,一个月以上时开始明显的长肉,丰满,内衣开始变紧,两个月以上的时间基本上杯子变大,后面的长肉变得更快,三个月以上的时间从a杯子增加到c杯子丰胸食物
Kontrol biro Prister
zatita na radu, zatita od poara, zatita okolia i kontrola kvalitete tehnikih proizvoda
     INSPEKCIJA SIGURNOSTI IARA, VUNICA I USPINJAA ZA PRIJEVOZ OSOBA

POLITIKA

Politika KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. Odjela iara je pruanje usluga iz podruja INSPEKCIJE SIGURNOSTI IARA, VUNICA I USPINJAA ZA PRIJEVOZ OSOBA u svojstvu tree strane (akreditirano inspekcijsko tijelo vrste A).
KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. Odjel iara inspekcijske poslove e obavljati sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 - Zahtjevi za rad razliitih vrsta tijela koja provode inspekciju i zahtjevima za predmete inspekcije navedenim u vaeim propisima i normama.

Pri obavljanju inspekcijskih poslova naruiteljima jamimo sljedee:

  • NEOVISNOST i NEPRISTRANOST

KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. i njegovo osoblje nije ukljueno u projektiranje, proizvodnju, dobavu, ugradnju, kupovinu, vlasništvo, korištenje, upravljanje, odravanje i promociju iara za prijevoz osoba, niti je povezano s drugim pravnim osobama koje se bave navedenim djelatnostima. Direktor i osoblje nee dopustiti bilo koju vrstu pritisaka koji bi mogli narušiti neovisnost i nepristranost i na jednak nain e postupati prema svim naruiteljima. KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. trajno prepoznaje rizike za nepristranost i neovisnost i poduzima mjere za njihovo uklanjanje.

  • POVJERLJIVOST

Svi podaci dobiveni u postupku inspekcije smatraju se povjerljivim i uvaju se na primjeren nain. Objava ili davanje podataka mogue je samo uz prethodnu suglasnost vlasnika, ukoliko to nije protivno zakonu.

  • ODGOVORNOST

KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. je pravna osoba odgovorna za inspekcijske poslove i ima odgovarajuu policu osiguranja.

  • STRUNOST I SPOSOBNOST

KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. Odjel iara trajno osigurava strunost osoblja i prikladnost opreme za obavljanje inspekcijskih poslova. Uspostavljeni su postupci za provedbu inspekcije, uvoenje u rad novog osoblja, stalno usavršavanje i provjeru postojeeg osoblja, te postupci za uporabu, odravanje i umjeravanje/ovjeravanje opreme.

  • PRIGOVORI I ALBE

KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. Odjel iara svim stranama u postupku inspekcije omoguuje izraavanje nezadovoljstva njegovim radom. Uspostavljen je postupak podnošenje i rješavanja prigovora i albi koji svaka zainteresirana strana moe dobiti na uvid.

CILJEVI

  • ODRAVANJE SPOSOBNOSTI INSPEKCIJSKOG TIJELA ZA PROVEDBU INSPEKCIJE U PODRUJU AKREDITACIJE
  • ODRAVANJE STRUNOSTI OSOBLJA INSPEKCIJSKOG TIJELA KROZ TRAJNO USAVRŠAVANJE I PROVJERU
  • NABAVKA ODGOVARAJUE OPREME ZA PROVEDBU INSPEKCIJE, TE NJEZINO ODRAVANJE I OVJERAVANJE/UMJERAVANJE
  • ODRAVANJE POZITIVNE SLIKE U JAVNOSTI TEMELJEM NEOVISNOSTI, NEPRISTRANOSTI, STRUNOSTI I POVJERLJIVOSTI PRI PROVEDBI INSPEKCIJE

IZJAVA UPRAVE O POVJERLJIVOSTI,  NEPRISTRANOSTI I NEOVISNOSTI

Odjel iara tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. djeluje kao trea strana, tj. kao inspekcijsko tijelo vrste A.

Tvrtka KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. nije ukljuena u projektiranje, proizvodnju, dobavu, ugradnju, kupovinu, vlasništvo, korištenje, upravljanje, odravanje i promociju predmeta inspekcije, niti je povezano s drugim pravnim osobama koje se bave navedenim djelatnostima. Prihodi i rad tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. ne ovise o rezultatima inspekcije.

Uprava tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. je predana zaštiti radnika od bilo kakvih pritisaka i utjecaja, poslovnih ili financijskih, unutar i izvan tvrtke. Dohodak radnika nije ovisan o rezultatima inspekcije. Uprava tvrtke KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o. jami kupcima, da je rad radnika tvrtke KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o. u potpunosti nepristran i neovisan, te da na isti ne utjee niti jedna strana u postupku inspekcije, niti rezultati poslovanja tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o.

Uprava tvrtke KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o. jami korisnicima usluga da se svi podaci prikupljeni (od kupca ili drugih izvora) ili nastali tijekom inspekcije smatraju povjerljivima, pa se shodno tome i postupa sa istima, te ih nee davati neovlaštenim stranama bez dopuštenja vlasnika.

U sluaju kada se temeljem zakona od tvrtke KONTROL BIRO – PISTER d.o.o. trai davanje povjerljivih informacija, ako to nije u suprotnosti sa zakonom, kupac ili pojedinac ije se informacije prosljeuju biti e o tome obavješteni.

Poslovanje tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. usklaeno je sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijea od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Tvrtka je o tome izradila Politiku, upoznala radnike sa istom, te je imenovala slubenika za zaštitu podataka. U sluaju potrebe za prosljeivanjem osobnih podataka prikupljenih prilikom inspekcije, osim odobrenja za prosljeivanje istih od strane vlasnika, od primatelja e se traiti dokaz (npr. izjava ili sl.) da je poslovanje istog usklaeno sa navedenom uredbom.  

Obavijest:

INSPEKCIJSKO TIJELO PODATKE DOBIVENE U POSTUPKU INSPEKCIJE NEE DAVATI U JAVNOST!

Zapisnik o struno-tehnikom pregledu iare vrijedi godinu dana nakon izdavanja ili krae ukoliko je došlo do promjena na iari.

Umnoavanje Zapisnika o struno-tehnikom pregledu iare dozvoljeno je iskljuivo uz pismeno odobrenje Kontrol biro – Prister d.o.o. Odjela iara.


... arhiva novosti
    Studio Imago