After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
Kontrol biro Prister
zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i kontrola kvalitete tehničkih proizvoda
     INSPEKCIJA SIGURNOSTI ŽIČARA, VUČNICA I USPINJAČA ZA PRIJEVOZ OSOBA

POLITIKA

Politika KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. Odjela žičara je pružanje usluga iz područja INSPEKCIJE SIGURNOSTI ŽIČARA, VUČNICA I USPINJAČA ZA PRIJEVOZ OSOBA u svojstvu treće strane (akreditirano inspekcijsko tijelo vrste A).
KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. Odjel žičara inspekcijske poslove će obavljati sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 - Zahtjevi za rad različitih vrsta inspekcijskih tijela i zahtjevima za predmete inspekcije navedenim u važećim propisima i normama.

Pri obavljanju inspekcijskih poslova naručiteljima jamčimo sljedeće:

  • NEOVISNOST i NEPRISTRANOST

KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. i njegovo osoblje nije uključeno u projektiranje, proizvodnju, dobavu, ugradnju, kupovinu, vlasništvo, korištenje, upravljanje, održavanje i promociju žičara za prijevoz osoba, niti je povezano s drugim pravnim osobama koje se bave navedenim djelatnostima. Direktor i osoblje neće dopustiti bilo koju vrstu pritisaka koji bi mogli narušiti neovisnost i nepristranost i na jednak način će postupati prema svim naručiteljima. KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. trajno prepoznaje rizike za nepristranost i neovisnost i poduzima mjere za njihovo uklanjanje.

  • POVJERLJIVOST

Svi podaci dobiveni u postupku inspekcije smatraju se povjerljivim i čuvaju se na primjeren način. Objava ili davanje podataka moguće je samo uz prethodnu suglasnost vlasnika, ukoliko to nije protivno zakonu.

  • ODGOVORNOST

KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. je pravna osoba odgovorna za inspekcijske poslove i ima odgovarajuću policu osiguranja.

  • STRUČNOST I SPOSOBNOST

KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. Odjel žičara trajno osigurava stručnost osoblja i prikladnost opreme za obavljanje inspekcijskih poslova. Uspostavljeni su postupci za provedbu inspekcije, uvođenje u rad novog osoblja, stalno usavršavanje i provjeru postojećeg osoblja, te postupci za uporabu, održavanje i umjeravanje/ovjeravanje opreme.

  • PRIGOVORI I ŽALBE

KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. Odjel žičara svim stranama u postupku inspekcije omogućuje izražavanje nezadovoljstva njegovim radom. Uspostavljen je postupak podnošenje i rješavanja prigovora i žalbi koji svaka zainteresirana strana može dobiti na uvid.

CILJEVI

  • OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA BEZ PRIGOVORA I ŽALBI
  • OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA BEZ NESUKLADNOSTI OD STRANE HAA
  • OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA BEZ BEZ NESUKLADNOSTI NA INTERNOM AUDITU

IZJAVA UPRAVE O POVJERLJIVOSTI,  NEPRISTRANOSTI I NEOVISNOSTI

Odjel žičara tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. djeluje kao treća strana, tj. kao inspekcijsko tijelo vrste A.

Tvrtka KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. nije uključena u projektiranje, proizvodnju, dobavu, ugradnju, kupovinu, vlasništvo, korištenje, upravljanje, održavanje i promociju predmeta inspekcije, niti je povezano s drugim pravnim osobama koje se bave navedenim djelatnostima. Prihodi i rad tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. ne ovise o rezultatima inspekcije.

Uprava tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. je predana zaštiti radnika od bilo kakvih pritisaka i utjecaja, poslovnih ili financijskih, unutar i izvan tvrtke. Dohodak radnika nije ovisan o rezultatima inspekcije. Uprava tvrtke KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o. jamči kupcima, da je rad radnika tvrtke KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o. u potpunosti nepristran i neovisan, te da na isti ne utječe niti jedna strana u postupku inspekcije, niti rezultati poslovanja tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o.

Uprava tvrtke KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o. jamči korisnicima usluga da se svi podaci prikupljeni (od kupca ili drugih izvora) ili nastali tijekom inspekcije smatraju povjerljivima, pa se shodno tome i postupa sa istima, te ih neće davati neovlaštenim stranama bez dopuštenja vlasnika.

U slučaju kada se temeljem zakona od tvrtke KONTROL BIRO – PISTER d.o.o. traži davanje povjerljivih informacija, ako to nije u suprotnosti sa zakonom, kupac ili pojedinac čije se informacije prosljeđuju biti će o tome obavješteni.

Poslovanje tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. usklađeno je sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Tvrtka je o tome izradila Politiku, upoznala radnike sa istom, te je imenovala službenika za zaštitu podataka. U slučaju potrebe za prosljeđivanjem osobnih podataka prikupljenih prilikom inspekcije, osim odobrenja za prosljeđivanje istih od strane vlasnika, od primatelja će se tražiti dokaz (npr. izjava ili sl.) da je poslovanje istog usklađeno sa navedenom uredbom.  

Obavijest:

INSPEKCIJSKO TIJELO PODATKE DOBIVENE U POSTUPKU INSPEKCIJE NEĆE DAVATI U JAVNOST!

Zapisnik o stručno-tehničkom pregledu žičare vrijedi godinu dana nakon izdavanja ili kraće ukoliko je došlo do promjena na žičari.

Umnožavanje Zapisnika o stručno-tehničkom pregledu žičare dozvoljeno je isključivo uz pismeno odobrenje Kontrol biro – Prister d.o.o. Odjela žičara.


... arhiva novosti
    Studio Imago